Участвайте в нашата анкета

Месо

Свиневъдството се преструктурира към преработвателните предприятия. Отчитаме 3.7% ръст за 2016

прасета
03.01.2017 г.
Свиневъдния сектор у нас продължава да се преструктурира главно в корпоративни предприятия, процес подтикнат от повишеното търсене на месни суб-продукти и деликатеси. Все още обаче се запазва относително високият дял на вносните свински меса използвани в месопреработвателния сектор. 

През 2016-а година около 63% от суровините, които използват месопреработвателните предприятия са внос от чужбина, главно нискокачествени продукти от Дания, Холандия и Германия. Общата сума на вносните месни суровини и продукти възлиза на малко над 508 млн.лв, което в сравнение с обемът от близо 720 млн.лв. за 2015-а година е сериозно намаление.

Тенденцията за инвестиции в собствени животновъдни стопанства се потвърждава от увеличението за поредна година на броя на отглежданите свине в стопанствата. През 2016-а година отглежданите свине у нас наброяват малко над 610 000 глави, при близо 602 000 година по-рано, когато пък бе отчетен ръст от 8,5% спрямо предходната година.

Според официалната статистика за свиневъдството у нас, броят на регистрираните заклани прасета през кланниците към края на 2016-а година се увеличава с 3,7% спрямо същия период на миналата година. За разлика от отчитането на ръст в големите свиневъдни ферми, официалната статистика за 2015-а година показва сериозно намаление на отглежданите свине в домашните стопанства, като намалението спрямо 2014 е с близо 34 %. Същевременно, темпът на намаление при свинефермите с 3 до 9 животни е още по-голям – с около 50% на стопанствата и на отглежданите в тях свине. Тези стопанства произвеждат месо предимно за собствена консумация и са най-сериозно засегнати от постепенното влошаване на възрастовата структура на населението в селските райони.

Броят на свинете, отглеждани в големи свинеферми с 1 000 и повече животни отбелязва ръст от 14,4% в сравнение с 2014 г. Така, към края на 2015 г. средният размер на свиневъдните стопанства нараства с 67% до 41,4 броя животни (при 24,8 броя през 2014 г.), като 90% от всички свине в страната се отглеждат в стопанства с 1 000 и повече животни (при 85,6% през 2014 г.).

Свиневъдството продължава да е съсредоточено основно в три района на страната – Северен централен, Североизточен и Югоизточен, където се отглеждат 86,6% от общия брой на свинете. В първите два от тези райони общият брой свине нараства спрямо предходната година, съответно с 6,7% и 24,6%, а в Югоизточен се задържа на нивото от 2014 г. Съществено увеличение на общия брой на отглежданите свине се наблюдава и в Южен централен район – с 21%. В останалите два района на планиране е отчетено намаление – по-голямо в Северозападен (с 19%) и по-слабо изразено в Югозападен (с 4,3%).


© 2017 - Център за аграрно развитие

* използвани данни на НСИ ; МЗХ ; Европейска комисия ; Евростат